Byggarbetsmiljö-samordnare
– BAS P/U

Bakgrund och syfte
Den 1:a januari 2009 ändrades Arbetsmiljölagen (AML) och Byggföreskriften görs om väsentligt. Sverige anpassar sina regler till EUs byggdirektiv. Utöver byggbranschen berörs beställare och utförare av bygg- och anläggningsprojekt samt de som arbetar med reparation och med om / tillbyggnad. Enligt de nya reglerna krävs alltid välutbildad Byggarbetsmiljösamordnare. BAS P för planering och projektering och BAS U för utförande. Dessa ska ha grundläggande kunskaper om arbetsmiljö samt goda kunskaper om AML, Arbetsmiljöförordningen, Riskbedömningar och AMP och relevanta föreskrifter. BAS krävs för såväl stora som små arbeten.

Förändringarna innebär bland annat att:
- Arbetsmiljölagen ändras avseende reglerna om samordningsansvar, speciellt i kapitel 3
- Omfattande tillägg görs till AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete i och med att ändringsföreskriften AFS 2008:16 Byggnads- och anläggningsarbete träder i kraft den 1/1 2009
- Det ställs krav på att det utses särskilda Byggarbetsmiljösamordnare
- Byggarbetsmiljösamordnare efter den 1/1 2011 skall ha en styrkt utbildning
- Definitionen på vad som är ett Byggnads- och anläggningsarbete utvidgas
- Det ställs större krav på information i Förhandsanmälan
- Samordningsansvaret i samband med Bygg- och anläggningsprojekt inte kan överlåtas
- Begreppet Uppdragstagare införs.

Enligt AML skall till varje skede av ett byggnads- eller anläggningsarbete utses en lämplig Byggarbetsmiljösamordnare. Denne kan vara en juridisk eller fysisk som förfogar över personal med den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att samordningen skall kunna fungera på ett bra sätt. De som ska arbeta med byggarbetsmiljösamordning ska ha grundläggande arbetsmiljökunskap samt goda kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och relevanta föreskrifter.

Utbildningen
De förkunskapskrav som finns, enligt AFS 2008:16 är erfarenhet av utförande av byggnads och anläggningsarbete, erfarenhet från arbete med samordning, ledning eller styrning av byggprojekt samt erfarenhet av projektering

Kursen informerar om föreskrifterna gällande: besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar, användning av lyftanordningar och lyftredskap, maskiner och andra tekniska anordningar, användning av arbetsutrustning, bultpistoler, spikpistoler, buller, vibrationer och om kvarts.

Kursen ger kunskaper om:
- Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen, speciellt om personligt ansvar, systematiskt arbetsmiljöarbete, ensamarbete och samordningsansvar
- Föreskrifterna om Byggnads- och anläggningsarbete inklusive ändringsföreskrifter
- Föreskrifterna och systematiskt arbetsmiljöarbete
- Föreskrifterna om belastningsergonomi
- Föreskrifterna om arbetsplatsens utformning
- Föreskrifterna om stegar och arbetsbockar
- Föreskrifterna om ställningar
- Föreskrifterna om asbest
- Föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker

Utbildningens genomförande
I kursen varvas lektioner med grupparbeten och övningsmoment. I dessa ingår att framställa en ställnings- och arbetsmiljöplanplan, utforma en förhandsanmälan samt att göra riskbedömningar. Kursen avslutas med ett prov.

Efter godkänt prov utfärdas utbildningsbevis som tillsammans med intyg från arbetsgivare avseende förkunskaper motsvarar de krav på Byggarbetsmiljösamordnare som ställs i AFS 2008:16 Byggnads- och anläggningsarbete.

Lärare:
Janke Wikholm, maskiningenjör och fil kand, Janke Wikholm AB.

Arbetat som studierektor vid Arbetsvetenskap på LTU i Luleå samt konsult på Idhammar och MGruppen.

Janke har i mer än 30 år arbetat med och föreläst på kurser inom arbetsmiljö. Han har stor erfarenhet av kurser om arbetsmiljölagstiftning, fysisk och psykosocial arbetsmiljö mm. Har bl a tagit fram och föreläst mer än 500 gånger avseende på den uppskattade kursen "Chefens ansvar för arbetsmiljön".

Janke är diplomerad av Prevent för att genomföra "Nya" BAM. Janke var den som tog initiativ till Lennart Levi – priset.

För NCC, LKAB, Stora Enso m fl företag har Janke med mycket goda vitsord utbildat byggarbetsmiljösamordnare.

Kursinfo:

Kurstid:   16 - 17 DECEMBER 2019
Kursort: LULEÅ
Pris: 7 450 kr exklusive moms

Arrangeras också företagsinternt efter överenskommelse

Anmälan

Namn *
Namn
Samtycke *